எல்லா மதங்களுக்கும் இறைவன் ஒருவன்தான்…dr zakir naik tamil bayan

எல்லா மதங்களுக்கும் இறைவன் ஒருவன்தான். ஏசு கிறுஸ்த்து தன்னை ஒரு போதும் …

source

Category: Religion

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>